กกต.เชียงใหม่ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำอำเภอและกิ่งอำเภอ

  
    อนุกรรมการการเลือกตั้งประจำอำเภอและกิ่งอำเภอนับว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินการในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2549 นี้เป็นอย่างมาก เพราะจะต้องทำทุกอย่างในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้
ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 เมษายนที่จะถึงนี้ ผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งโดยตรงคือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ หรือ กกต.เขต ซึ่งมีจำนวน 9 คน ที่จะแต่งตั้งอนุกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาประจำอำเภอและกิ่งอำเภอขึ้นมาเป็นผู้ดำเนินการทุกเรื่องในพื้นที่ของตนเอง
นายธีรวัฒน์ สินธุบุญ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า อนุกรรมการดังกล่าวมีความสำคัญต่อการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นอย่างมาก เพราะจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการทุกอย่างในการจัดการเลือกตั้ง
และด้วยภารกิจที่จะต้องจัดการทุกอย่างในการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง อนุกรรมการทั้งหมดจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและอำนาจหน้าที่ของตนเอง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจและมอบหมายงานเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2549 ที่โรงแรมพรพิงค์ทาวเวอร์
การดำเนินการจัดการเลือกตั้ง แม้จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการและอนุกรรมการดังกล่าวข้างต้น แต่การเลือกตั้งจะสมบูรณ์ได้ อยู่ที่ประชาชนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดได้ช่วยกันออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 19 เมษายน 2549 เราก็จะได้สมาชิกวุฒนิสภาที่เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถเข้าไปทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติแทนเราต่อไป
 
, อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม