สวท.เชียงใหม่สนองความต้องการประชาชนต่อการเลือกตั้ง โดยถ่ายทอดสดการรับสมัครเลือกตั้ง สว.วันแรกตั้งแต่ 08.00 น.

  
    การรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาที่จะเริ่มต้นในวันที่ 24 มีนาคมนี้ นับว่าอยู่ในความสนใจอย่างมาก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่จึงได้สนองตอบความต้องการของประชาชน ด้วยการถ่ายทอดเสียงการรับสมัครวันแรกตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของไทยที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2549 นั้น ขณะนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดให้มีการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาแล้ว ระหว่างวันที่ 24 – 28 มีนาคม 2549 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารเรือนเพชร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สำหรับการรับสมัครดังกล่าวนี้แม้จะมีระยะเวลานานถึง 5 วัน แต่จุดสนใจของประชาชนทั่วไปและผู้สมัครรับเลือกตั้งจะอยู่ที่วันแรกของการรับสมัคร เพราะผู้สมัครส่วนใหญ่จะเดินทางไปยังจุดรับสมัครแต่เช้าเพื่อให้ได้หมายเลขต้น ๆ หรือหมายเลขที่ตนเองต้องการ เพราะการกำหนดหมายเลขจะเรียงตามลำดับผู้มาก่อนหลัง แต่หากมีผู้สมัครไปถึงสถานที่รับสมัครก่อนเวลา 08.30 น.หลายคน คณะกรรมการรับสมัครก็จะถือว่าทุกคนมาถึงพร้อมกันเวลา 08.30 น. ต้องใช้วิธีจับฉลากว่าใครจะได้หมายเลขใด ซึ่งขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นจุดสำคัญของผู้สมัครและเป็นจุดที่น่าสนใจและตื่นเต้นเร้าใจสำหรับผู้สนับสนุนรวมทั้งประชาชนที่ต้องการจะรับรู้โดยเร็ว
และเพื่อสนองความต้องการดังกล่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กำหนดถ่ายทอดสดบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดเชียงใหม่วันแรก คือวันที่ 24 มีนาคม 2549 นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป โดยจะมีการรายงานทุกกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นรับสมัครจนถึงผู้สมัครแต่ละคนได้หมายเลขประจำตัวเป็นที่เรียบร้อย ผู้สนใจสามารถรับฟังได้ทางระบบเอฟเอ็ม 93.25 เมกกะเฮิร์ซ และระบบเอเอ็ม 639 กิโลเฮิร์ซ
ส่วนผู้ที่ต้องการสมัครรับเลือกตั้ง ขอให้ไปแสดงตนพร้อมยื่นหลักฐานด้วยตนเองซึ่งประกอบด้วย รูปถ่าย บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ใบรับรองแพทย์ และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมเงินค่าสมัคร 10,000 บาท ต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
 
, อ่าน 1226  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม