ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการสารเสพติดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    เมื่อตอนค่ำวันนี้ (23 มี.ค.49) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จยังโรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเปิดการประชุมวิชาการสารเสพติดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้สนับสนุนให้ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการในเครือข่าย ได้นำข้อมูล ข้อสนเทศและสถิติที่ได้จากการศึกษาเรื่องสารเสพติด มานำเสนอต่อที่ประชุมและสังคมได้รับรู้ในข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงในปัจจุบัน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีพระดำรัสเปิดการประชุมตอนหนึ่งว่า การร่วมกันจัดประชุมเพื่อระดมนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศมานำเสนอผลการศึกษา ข้อมูลและสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติด รวมทั้งการจัดทำระบบข้อมูล ทำให้เราสามารถมองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของปัญหายาเสพติดได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และจะได้นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนพัฒนาการศึกษาด้านยาเสพติดที่จะมีต่อไปในอนาคต
การประชุมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2549 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงาน นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจรวมทั้งสิ้น 250 คน
**********
 
, อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม