ประชุมเตรียมความพร้อมจัดรายการวิทยุเพื่อการท่องเที่ยวและการลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ 7 ภาษา

  
    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดรายการวิทยุเพื่อการท่องเที่ยวและการลงทุนเป็นภาษาต่างประเทศ 7 ภาษา
นางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดรายการภาษาต่างประเทศ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 93.25 เมกกะเฮิร์ซ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน 2549 นี้ ทุกวันระหว่างเวลา 18.00 – 24.00 น.
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า รายการภาคภาษาต่างประเทศนับว่าเป็นรายการที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวและการลงทุนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมทั้งการสื่อข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐไปสู่นักท่องเที่ยว เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมระหว่างคนในพื้นที่กับชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี
สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีการผลิตรายการทั้งภาคภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาคภาษาชนเผ่า 7 ชนเผ่า ทำการกระจายเสียงออกอากาศจำนวน 4 ความถี่ เป็นระบบเอเอ็ม 2 ความถี่ และระบบเอฟเอ็ม 2 ความถี่ ส่วนภาษาต่างประเทศที่จะจัดเพิ่มขึ้นได้แก่ภาษาจีนกลาง ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน ฝรั่งเศสและฟิลิปปินส์
 
, อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม