สคบ.ขึ้นเหนือ อบรมแกนนำเพื่อจัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภค

  
     สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งอบรมแกนนำเพื่อจัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภคทั่วประเทศ ขณะที่พบมีเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคปีละกว่า 8 พันราย
นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเรื่อง การจัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอบรมครูที่ปรึกษาชมรม เพื่อรณรงค์สิทธิ์ผู้บริโภคสู่ชุมชน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ สืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยให้ความสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกมิติ โดยการรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ จัดตั้งองค์กรอิสระผู้บริโภค บังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่ให้การคุ้มครองดูแลผู้บริโภคโดยเคร่งครัด รวมทั้งกลไกทางกฎหมายในการป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค โดยจะให้ผู้เรียนเป็นสื่อกลางในการคุ้มครองผู้บริโภค รวมเป็นพลังอย่างเข้มแข็งทั่วประเทศ โดยผู้เข้าอบรมจะนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดสู่นักเรียน อันจะเผยแพร่ไปสู่ชุมชน สังคม ในการตระหนักถึงการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเข้มแข็ง ล่าสุดมีกว่า 600 โรงเรียนในประเทศไทยที่จัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภค โดยจะขยายผลไปยัง กศน.และตั้งชมรมระดับตำบล และอำเภอ ทั้งนี้ที่ผ่านมาพบว่าผู้บริโภคถูกเอาเปรียบเรื่องสัญญามากที่สุด รองลงมาคือคุณภาพของสินค้าและบริการ มีสถิติร้องเรียนปีละประมาณ 8 พันราย ร้อยละ 80 สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยชดเชยความเสียหายได้
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เปิดสายด่วน 1166 ไว้รับเรื่องร้องเรียน โดยพบว่ามีประชาชนร้องเรียนวันละ 300-400 ราย ล่าสุดได้จัดอบรมแกนนำจัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ในภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ จะดำเนินการในภาคกลางในระยะต่อไป
 
10 มิถุนายน 2553 , 14:22 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่