ประชุมสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ

  
     ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่จัดประชุมสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ เผยแพร่สู่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง
นายแพทย์ชัยพร พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 เป็นประธานในการประชุมสื่อมวลชนกับการสร้างเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชน ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวดัเชียงใหม่ โดยมีสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจเช่น การถาม-ตอบปัญหาด้านวัยรุ่น การเล่าประสบการณ์ด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จนประสบผลสำเร็จ ปัญหาอนามัยด้านสิ่งแวดล้อม โครงการคนไทยไร้พุง เพื่อให้สื่อมวลชนสามารถนำข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพไปเผยแพร่สู่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง
ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ มีภารกิจหลักคือการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สร้างความเข้มแข็งให้ภาคีเครือข่าย ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โรงเรียน หน่วยงานสาธารณสุข โดยได้ประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพสู่ประชาชนในวงกว้าง ที่ผ่านมานับว่าประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ
 
11 มิถุนายน 2553 , 16:18 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่