พิธีฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริย์อารักษ์หลวงนครเชียงใหม่

  
    คณะวิจิตรศิลปะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริย์อารักษ์หลวงนครเชียงใหม่ เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณต่อบูรพกษัตริย์ผู้สร้างบ้านแปงเมือง
ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ จัดกิจกรรมภายใต้ชื่องานประเพณีฟ้อนบวงสรวง บรรพกษัตริย์อารักษ์หลวง นครเชียงใหม่ ณ หอบรรพกษัตริย์ หอประวัติศาสตร์ และหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ภายใต้การร่วมมือและสนับสนุนจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมาโดยตลอด สำนึกและตระหนักในพระปรีชาสามารถของเหล่าบรรพกษัตริย์แห่งนครเชียงใหม่ในอดีตทั้งสองราชวงศ์คือ ราชวงศ์มังรายและราชวงศ์เชื้อเจ้าเจ็ดตน ที่ได้ขับเคลื่อนนำพาสังคมและวัฒนธรรมล้านนาให้ดำเนินมายาวนาน กว่า 714 ปี เพื่อเป็นบทเรียนในการดำเนินวิถีชีวิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ให้เกิดความสอดคล้องกลมกลืน ผ่านความศรัทธาและพิธีกรรมโบราณ ส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่สาธารณชนทั่วไป เป็นการเปิดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่สู่สาธารณชนให้เป็นที่รู้จัก และเข้าใจอย่างกว้างขวาง
ผ.ศ.มานพ มานะแซม รองคณบดีคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่างานดังกล่าวเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของล้านนา เป็นการแสดงกตเวทิตาคุณต่อบรรพชน โดยจัดงานปีนี้เป็นครั้งแรกและมีแนวโน้มจะจัดต่อเนื่องประจำทุกปี
สำหรับพิธีบูชาบรรพกษัตริย์อารักษ์หลวงนครเชียงใหม่ จัดด้วยกันสองวัน วันแรกเป็นพิธีบวงสรวงบูชา และวันที่สองจะมีพิธีฟ้อนบูชาผี มีการประกอบพิธีกรรมโบราณ สังเวยด้วยเครื่องสักการะ ฟ้อนบวงสรวงโดยเหล่าบรรดาม้าทรงของผีบรรพบุรุษ ผีอารักษ์และผีเจ้านายทั้งจากเมืองลำปาง ลำพูนและเชียงใหม่ พร้อมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติความเป็นมา
 
12 มิถุนายน 2553 , 17:24 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่