ประชุมถ่ายโอนภารกิจวางและจัดทำผังเมืองรวม

  
     นับแต่นี้ไป ภารกิจงานวางและจัดทำผังเมืองรวมจะถูกถ่ายโอนไปสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ล่าสุดกรมโยธาธิการและผังเมืองขึ้นเหนือที่เชียงใหม่ชี้แจงตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายวินัย มูลนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาบุคลากรด้านผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาถ่ายโอนภารกิจงานวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ปีงบประมาณ 2553 เรื่อง การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยผังเมืองรวมจังหวัด ณ โรงแรมเซนทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ จากการที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดนโยบายโดยให้รัฐกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการพัฒนาท้องถิ่น การจัดการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการด้วยตนเอง ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้กรมโยธาธิการและผังเมืองถ่ายโอนภารกิจงานวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดให้เป็นภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งจะดำเนินการเมื่อผังเมืองรวมจังหวัดนั้นได้ประกาศเป็นกฎกระทรวงและบังคับใช้แล้ว การถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวกรมโยธาธิการและผังเมืองจะต้องถ่ายทอดความรู้ด้านหลักวิชาการ กระบวนการวางและจัดทำผังเมือง ทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแผนงานและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้กรมโยธาธิการและผังเมืองถ่ายโอนภารกิจงานวางและจัดทำผังเมืองรวมเฉพาะบางขั้นตอนที่คาดว่าองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ แต่บางขั้นตอน กรมโยธาธิการและผังเมืองยังต้องดำเนินการเอง เช่น การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะต้องสนับสนุนงบประมาณบางส่วน การปฏิบัติการตามผัง การควบคุม การดูแลตรวจสอบ โดยทั้งสองหน่วยงานจะต้องร่วมกันประเมินผลผังและการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น โดยจะทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่ปฏิบัติ 73 จังหวัดยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งได้วางและจัดทำผังเมืองรวมครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดแล้ว
 
14 มิถุนายน 2553 , 18:03 น. , อ่าน 1162  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่