จังหวัดเชียงใหม่เตรียมอบรมวิทยากรต้นแบบทั้ง 25 อำเภอ ลงพื้นที่เพื่อเร่งทำความเข้าใจกับผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม

  
     จังหวัดเชียงใหม่เตรียมอบรมวิทยากรต้นแบบทั้ง 25 อำเภอ ลงพื้นที่เพื่อเร่งทำความเข้าใจกับผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมให้หันหน้าสู่ความปรองดองและร่วมกันพัฒนาประเทศ
นายทองสุข พระบาง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในภาวะเร่งด่วน จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้กล่าวถึงการให้การช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม ที่จังหวัดเชียงใหม่มีจำนวน 191 คน ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เพื่อเข้าไปเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ 13 คน ในจำนวนนี้มีผู้ที่ยังไม่พบตัว 2 คน เนื่องจากแจ้งที่อยู่เป็นเท็จ โดยได้ให้การช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นและฟื้นฟูจิตใจ ขณะที่สำนักเขตพื้นที่การศึกษาก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือเข้าไปพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ สำหรับแผนการออกไปพบปะพูดคุยกับผู้ได้รับผลกระทบนั้น คณะทำงานจะดำเนินการในวันประเพณีต่าง ๆ ของท้องถิ่น โดยประสานกับสำนักงานพระพุทธศาสนา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เสนอให้ดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจ โครงการปิดทองหลังพระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และความภาคภูมิใจในชาติไทย โดยนำกิจกรรมอื่นไปเสริม ทั้งคลินิกยากจน คลินิกเกษตร จังหวัดเคลื่อนที่ เป็นต้น นอกจากนี้จะลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชน และจัดการอบรมประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย โดยจะมีการอบรมวิทยากรหลัก วิทยากรระดับอำเภอ และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ โดยครั้งแรกจะอบรมวิทยากรต้นแบบจำนวน 500 คน จาก 25 อำเภอ หรือเฉลี่ยอำเภอละ 20 คน เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อ ตั้งเป้าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองเดือน
 
16 มิถุนายน 2553 , 13:23 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่