จังหวัดภาคเหนือตอนบน 4 จังหวัด ร่วมรณรงค์สร้างความเข้าใจพืชเกษตรปลอดภัย

  
    จังหวัดภาคเหนือตอนบน 4 จังหวัด ร่วมรณรงค์สร้างความเข้าใจพืชเกษตรปลอดภัยเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและปลุกกระแสการดูแลตนเอง
นายชุมพร แสงมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจพืชเกษตรปลอดภัย ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน คือเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ณ ห้องแสดง สทท.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความตระหนักในการเลือกซื้อและบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย และปลุกกระแสการดูแลตนเอง โดยเฉพาะการล้างผักอย่างถูกวิธี ซึ่งจะช่วยลดสารเคมีสังเคราะห์ที่ตกค้างได้ ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรมีจิตสำนึกในการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดในประเด็นยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างการผลิตสู่เกษตรปลอดภัยและส่งเสริมเกษตรมูลค่าเพิ่ม
สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้จัดการประชาสัมพันธ์ทั้งในทางกว้างและทางลึก โดยใช้สื่อในสังกัดคือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด รวมทั้งสถานีวิทยุชุมชน สถานีวิทยุ อสมท. ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเทคโนโลยีใหม่ นอกจากนั้น สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ยังได้ร่วมกับจังหวัดลำพูน โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน จัดงานมหกรรมพืชเกษตรปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มาตรฐานพร้อมบริโภค Food Safety Fest 2010 ระหว่าง 18-19 มิถุนายน 2553 ณ Think Park ถนนห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่ มีการแสดงนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเกษตรปลอดภัย การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และกิจกรรมบันเทิง
 
17 มิถุนายน 2553 , 14:45 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่