โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย

  
     ศาลจังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย เพื่อนำคดีความเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยให้มากที่สุดตั้งเป้าจะลดจำนวนคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลร้อยละ 50
ศาลจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2553 โดยมีนางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ บริเวณศาลจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้จากการที่สำนักงานศาลยุติธรรมมีนโยบายสนับสนุนและพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ควบคู่กับการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีของศาล เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการยุติข้อพิพาท ประชาชนผู้มีอรรถคดีได้รับประโยชน์จากการจัดโครงการสร้างความรู้รักสามัคคี สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีอรรถคดีและประชาชนทั่วไป ได้มีทางเลือกในการยุติข้อพิพาทด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ประหยัดและทั่วถึง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ การนำคดีเข้าสู่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นกรณีพิเศษ ตั้งเป้าในการนำคดีความและข้อพิพาทเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 อัตราผลสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถสร้างความพึงพอใจสู่ประชาชน เพื่อลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาของศาล ไม่ประสบปัญหาคดีคั่งค้าง
อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 กล่าวว่า ปีที่ผ่านมามีคดีความในพื้นที่รับผิดชอบมีคดีที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยประมาณ 16,000 คดี ไกล่เกลี่ยได้ประมาณ 9,000 คดี หรือร้อยละ 30 ปีนี้คาดการณ์จะมีคดี 20,000 คดี และตั้งเป้าจะไกล่เกลี่ยให้ได้ร้อยละ 50 โดยคดีความดังกล่าวเป็นทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ภายใต้หลักสมานฉันท์และสันติวิธี
ที่ผ่านมาศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมมือกับองค์กรภายนอกเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนอกศาล ได้แก่ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนอำเภอเมือง ที่แขวงศรีวิชัย และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนอำเภอหางดง ที่เทศบาลตำบลหางดง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างดี
 
17 มิถุนายน 2553 , 18:10 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่