SIPA เร่งผลิตบุคลากรด้าน Digital Content เพื่อรองรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สู่สากล

  
     สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ องค์การมหาชน เร่งผลิตบุคลากรด้าน Digital Content เพื่อรองรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สู่สากล ล่าสุดขึ้นเหนือจัดอบรมเยาวชนที่เชียงใหม่
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ องค์การมหาชน หรือ SIPA ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ จัดอบรมเรื่องภาพยนตร์และ Visual Effect ตามโครงการอบรม Animation youth festival 2010 ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีนายชวลิต สาลีผล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิด มีนักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมอบรมกว่าพันคน การอบรมดังกล่าวเพื่อเพิ่มบุคลากรไทยให้อยู่ในระดับมืออาชีพและมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยมีการอบรมสองระดับทั้งหลักสูตรการอบรมขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรการอบรมเชิงลึก ผู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงลึกทั้งหมดจะถูกแบ่งเป็นทีมเพื่อผลิตผลงานนำไปจัดแสดงในงาน Animation Youth Festival Asia Exhibition 2010 เพื่อเข้าร่วมประกวดทั้งประเภท สื่อดิจิทัลยอดเยี่ยมและเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยม การอบรมดังกล่าวเป็นการวางรากฐานของการผลิตบุคลากรด้าน Digital Content ของประเทศไทยอันเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ องค์การมหาชน หรือ SIPA ดำเนินการอบรมเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรก ก่อนที่จะอบรมในพื้นที่อื่น โดยตั้งเป้าปีนี้จะอบรมเยาวชนให้ได้พันคนขึ้นไป เน้นกลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับมัธยม และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
 
18 มิถุนายน 2553 , 13:29 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่