สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดอบรมนักจัดรายการวิทยุในสังกัด เพื่อการจัดรายการอย่างสร้างสรรค์

  
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดอบรมนักจัดรายการวิทยุในสังกัด เพื่อการจัดรายการอย่างสร้างสรรค์ ลดความขัดแย้ง สู่ความสมานฉันท์ของคนในชาติ
นางจินตนา สิงห์สุรเมธ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดรายการวิทยุมืออาชีพรุ่นที่ 3 Pro Radio D.J.3 คิดบวก ลดความขัดแย้ง ร่วมแรงสร้างชาติ ณ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยมีนักจัดรายการวิทยุสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และนักจัดรายการจากองค์กรเครือข่ายที่ดำเนินรายการในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่ร่วมอบรม ทั้งนี้เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบัน จากความไม่สงบทางการเมืองที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ไม่ยอมรับฟังเหตุผลของกันและกัน การยุติความรุนแรง และสร้างความรัก ความสามัคคี เป็นสิ่งที่ควรทำ และเป็นหน้าที่ของผู้จัดรายการวิทยุ อันจะนำพาสังคมไปสู่ความสมานฉันท์ รักและสามัคคีของคนในชาติ
สำหรับการอบรมดังกล่าวได้เชิญนายโชคชัย เจี่ยเจริญ จากสถาบัน เจ็นเอ็กซ์ อคาเดมี มาเป็นวิทยากร ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ ทักษะในการผลิตรายการ การผลิตสปอต และจิงเกิ้ล แนวทางในการจัดรายการวิทยุอย่างสร้างสรรค์ และการปฏิบัติตนของสื่อมวลชนในสภาวะวิกฤติของชาติ โดยจะได้ผลิตผลงานจริงที่พร้อมออกอากาศด้วย
 
19 มิถุนายน 2553 , 12:16 น. , อ่าน 1172  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่