อปส.ระบุ ศูนย์ IOC ของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นศูนย์กลางประสานเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

  
     อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุ ศูนย์ IOC ของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นศูนย์กลางประสานเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้การนำเสนอข่าวสารผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันสนองความต้องการของประชาชน
นายกฤษณพร เสริมพานิช อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในการมอบนโยบายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายศูนย์ IOC โดยมีนายอำพล บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ให้การต้อนรับ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่า การทำงานของศูนย์ IOC เพื่อการนำนโยบายจากภาครัฐสู่ประชาชนและเสนอความต้องการของภาคประชาชนสู่รัฐ โดยจะทำงานในกรอบเดียวกันในสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งประเทศ โดยศูนย์ IOC จะทำงานเชื่อมส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นศูนย์ประสานข้อมูล ติดตามข้อมูลข่าวสารนโยบาย สภาพปัญหา วิเคราะห์แนวทางประชาสัมพันธ์ จากสื่อส่วนกลาง เก็บข้อมูลในพื้นที่ แยกแยะข้อมูล เพื่อการทำงานในทิศทางเดียวกัน ขณะเดียวกันในช่วงภาวะวิกฤติ ศูนย์ IOC จะทำงานเชิงรุก ลัดขั้นตอน ติดตามประเด็นที่สอดคล้องเพื่อนำเสนอ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของสื่อทุกแขนง
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวด้วยว่า ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ปัจจุบันผู้บริโภคได้ปรับเปลี่ยนวิธีการรับสื่อ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ข้อความสั้นผ่านทางโทรศัพท์ หนังสือพิมพ์ และอื่นๆ กรมประชาสัมพันธ์ต้องพัฒนาเชิงรุกเพื่อปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มผู้บริโภคเพื่อให้เข้าถึงเป้าหมายตรง โดยเสริมสร้างเครือข่ายทั้งวิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี. อินเตอร์เน็ต ข้อความสั้นทางโทรศัพท์ นอกจากวิทยุและโทรทัศน์ที่เป็นสื่อหลักอยู่แล้ว โดยสิ่งที่นำเสนอต้องมีรูปแบบเอกลักษณ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภค เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการและเป็นที่นิยม
 
20 มิถุนายน 2553 , 11:03 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่