สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมประชาไทยร่วมใจประหยัดพลังงานที่ชุมชนนำร่องบ้านสบสา(หนองฟาน) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

  
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ จัดกิจกรรมประชาไทยร่วมใจประหยัดพลังงาน ที่บ้านสบสา(หนองฟาน) ตำบลดอนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมใจประหยัดพลังงาน โดยมีชาวบ้านจากตำบลดอนแก้วมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 10 เชียงใหม่ร่วมตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำเรื่องการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่กล่าวว่าสาเหตุที่เลือกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วเพราะเป็นสถานที่ที่มีการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมและเป็นตัวอย่างระดับประเทศในการแก้ปัญหาด้านขยะ โดย อบต.ดอนแก้วเคยได้รับรางวัลถังขยะทองคำจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ในการบริหารจัดการด้านขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ที่อื่นมาศึกษาดูงาน ปีนี้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้บูรณาการสื่อในสังกัดทั้งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนร่วมรณรงค์ให้ประชาชนประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของหน่วยงานในสังกัดนั้นตั้งเป้าจะลดการใช้พลังงานให้ได้ร้อยละ 5-10
 
, อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ – จิระศักดิ์ สวท.เชียงใหม่