พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และโครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูก ที่วัดหนองออน ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

  
     เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 10 เมษายน 2549 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จยังบริเวณวัดหนองออน ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร และโครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูก ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร การจัดกิจกรรมทั้งสองโครงการนี้เพื่อบริการทางด้านการเกษตรแก่เกษตรกร เน้นการแก้ปัญหาทางวิชาการเกษตรที่เป็นปัญหาเร่งด่วน ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ชลประทาน พัฒนาที่ดิน สหกรณ์และฟาร์ม ส่วนโครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูกที่จัดร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความรู้การเกษตรครัวเรือนที่มีคุณค่าทางโภชนาการแก่หญิงมีครรภ์และให้นมบุตร เป็นการลดรายจ่าย เสริมสร้างอาชีพให้ครอบครัวหญิงมีครรภ์หรือหลังคลอด ในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ได้ประทานเข็มสมาชิกโครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูกแก่สมาชิกจำนวน 56 ราย และได้ทอดพระเนตรนิทรรศการ กิจกรรม รวมทั้งบ้านต้นแบบของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการด้วย ****************
 
, อ่าน 1161  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม