นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนเยาวชนไทยประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกา

  
    นักศึกษารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกา ในเดือนตุลาคม 2553 นี้
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้คัดเลือกผู้แทนเยาวชน 2 คน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมในคณะผู้แทนไทย เดินทางไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 65 ณ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในปีนี้ นางสาวพลอยไพลิน รูปะวิเชตร์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ระหว่าง 2 - 23 ตุลาคม 2553 โดยจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจัดโดย UN Programme on Youth รวมทั้งเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ 3 (สังคม มนุษยธรรม แลวัฒนธรรม) โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน
สำหรับที่ผ่านมา รัฐบาลไทยเริ่มจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมในคณะผู้แทนไทย เดินทางไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะและประสบการณ์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมติของสหประชาชาติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเยาวชน ในการตัดสินใจต่อประเด็นสำคัญในเวทีการประชุมระหว่างประเทศต่างๆ
 
30 สิงหาคม 2553 , 10:13 น. , อ่าน 1113  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่