เวทีชุมชนเมืองภาคเหนือ ฮอมปอยกำกึ๊ด เพื่อพัฒนาเมืองภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    เครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองภาคเหนือ 15 จังหวัด จัดเวทีขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องตรงจุด ภายใต้ชื่อ เวทีฮอมปอยกำกึ๊ด เพื่อพัฒนาเมืองภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่
การจัดเวทีชุมชนเมืองภาคเหนือภายใต้ชื่อ ฮอมปอยกำกึ๊ด เพื่อพัฒนาเมืองภาคเหนือ จัดโดยเครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองภาคเหนือ 15 จังหวัด ณ พุทธสถานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนสมาชิกเครือข่ายชุมชนเมืองจากทุกจังหวัดเข้าร่วมงานกว่า 100 คน เพื่อระดมความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับพื้นที่ชุมชนและระดับเมืองในแต่ละจังหวัด รวมทั้งแนวทางแก้ไข นำไปสู่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องตรงจุด
สำหรับเครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองภาคเหนือ เกิดจากการรวมตัวของชาวชุมชนเมืองแต่ละจังหวัด ตั้งแต่ปี 2540 เพื่อขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ ที่เป็นปัญหาในพื้นที่และปัญหาเมือง เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านที่อยู่อาศัย ด้านสวัสดิการออมทรัพย์ หรือด้านองค์กรชุมชน โดยการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมามีทั้งประสบความสำเร็จและล้มเหลว เนื่องจากสภาพปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น มีทั้งสามารถแก้ไขได้และยังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม ปัญหาแต่ละพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาของภาครัฐ ยังได้ส่งผลกระทบทั้งด้านข้อดีและข้อเสียต่อชุมชน ซึ่งการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นแต่ละครั้ง สามารถนำบทเรียนที่เกิดขึ้นมาแบ่งปัน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและตรงจุดตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างมาก
 
26 กันยายน 2553 , 21:06 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่