สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” ครั้งที่ 23

  
    สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” ครั้งที่ 23 ประจำปี 2552-2553 จากการคัดเลือกให้เป็นองค์กรดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์ โดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นผู้แทนสวนสัตว์เชียงใหม่เข้ารับมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” ครั้งที่ 23 ประจำปี 2552-2553 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร โดยมีนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัล ซึ่งจัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์ ที่ได้ดำเนินการมาแล้ว 45 ปี และปัจจุบันมีสมาชิกทั้งจากภาครัฐและเอกชน 3,000 ราย
การมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ สังข์เงิน ครั้งที่ 23 มีจำนวน 17 รางวัลประกอบด้วย ประเภทองค์กร 7 รางวัล ประเภทโครงการ 3 รางวัล และประเภทบุคคล 7 รางวัล ดังนี้ ประเภทองค์กรได้แก่ ราชบัณฑิตยสถาน กรมการขนส่งทางบก มหาวิทยาลัยรามคำแหง สวนสัตว์เชียงใหม่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ประเภทโครงการ ได้แก่ โครงการตลาดน้ำยามเย็นเทศบาลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โครงการ SCG รักษ์น้ำเพื่ออนาคต โดยเครือซิเมนต์ไทย และโครงการผลิตรายการ ตลาดสดสนามเป้า โดยบริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ประเภทบุคคล ได้แก่ พระมิตซูโอะ คเวสโก รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สินธุนาวา นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ และนายไพบูลย์ รัตนพงศ์ธระ
สำหรับการมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ สังข์เงิน จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติองค์กร และบุคคลที่ได้ให้ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ สามารถนำมาใช้ในการบริหารให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รวมถึงภาคธุรกิจที่เป็นแบบอย่างได้ ซึ่งทางสมาคมฯ ได้ดำเนินการมาแล้ว 22 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2518 เป็นต้นมา มีการมอบรางวัลดีเด่นมาแล้ว 210 รางวัล เป็นประเภทองค์กร 30 องค์กร ประเภทโครงการ 15 โครงการ และประเภทบุคคล 165 คน ในจำนวนนี้มีพระภิกษุสงฆ์ 7 รูป อดีตนายกรัฐมนตรี 3 คน อดีตรัฐมนตรี 13 คน นักบริหาร 55 คน สื่อมวลชน 11 คน
 
26 กันยายน 2553 , 21:07 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่