ฟ้าฮ่ามจัดอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2553

  
    เทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามจัดอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2553 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับภัยที่อาจเกิดขึ้น ณ ค่ายนเรศวรมหาราช อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
นายปรีชา วรกุล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ด้วยในปัจจุบันแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากการกระทำของบุคคลมีมากขึ้น สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งของรัฐเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขภัย ดังกล่าว โดยการเข้าเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถร่วมกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ป้องกันความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย รวมทั้งทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้สามารถลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นให้มีน้อยที่สุด
นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่ามกล่าวด้วยว่า ในฐานะหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในตำบลฟ้าฮ่าม ได้เล็งเห็นความสำคัญและจำเป็นในการที่จะแก้ไขป้องกันภัยเหล่านั้นที่อาจ เกิดขึ้นในพื้นที่ จึงได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2553 ขึ้น โดยนำ อปพร.ที่มีอยู่แล้วมาทำการฝึกทบทวนเพื่อให้เข้าใจวิทยากรใหม่ๆ รวมทั้งเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2553 ณ ค่ายนเรศวรมหาราช อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน
 
27 กันยายน 2553 , 16:56 น. , อ่าน 1272  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่