สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดงานวันเกษียณอายุข้าราชการ พร้อมมอบรางวัลการประกวดรายการวิทยุและโทรทัศน์ และการประกวดข่าวประกอบเสียง ประจำปี 2553

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดงานวันเกษียณอายุข้าราชการ พร้อมมอบรางวัลการประกวดรายการวิทยุและโทรทัศน์ และการประกวดข่าวประกอบเสียง ประจำปี 2553 บรรยากาศภายในงานเป็นการจัดในรูปแบบของชายทะเล มีข้าราชการและเจ้าหน้าแต่งกายอย่างสวยงามด้วยชุดชายทะเลท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขและความอบอุ่น
ที่ห้องแสดง สทท.11 เชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้จัดงาน “อโลฮ่า 60 แล้วจ้า ยังแจ๋ว” แก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2553 บรรยากาศภายในงานเป็นการจัดในรูปแบบของชายทะเล มีข้าราชการและเจ้าหน้าแต่งกายอย่างสวยงามด้วยชุดชายทะเลท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขและความอบอุ่น และในปีนี้ นายอำพล บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ซึ่งเกษียณอายุราชการในปีนี้ได้กล่าวว่า อยากให้ทุกคนมีความรัก ความสามัคคีและช่วยกันพัฒนากรมประชาสัมพันธ์ให้ก้าวหน้า น่าเชื่อถือ และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน
จากนั้นเป็นการมอบรางวัลการประกวดรายการวิทยุและโทรทัศน์ ประเภทรายการข่าว รายการสารคดี และรายการเด็กและเยาวชน ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ 5,000 บาท ซึ่งรายการ “มองเชียงใหม่”จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ส่วนรายการ “น่าน เมืองเก่าที่มีชีวิต” จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทรายการสารคดี และรายการ “วัยใส วัยซน” จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทรายการเด็กและเยาวชน ส่วนประเภทโทรทัศน์ รายการข่าวได้แก่ รายการข่าวภาคเหนือ สารคดี ได้แก่ รายการเรื่องราวชาวเหนือ ตอน แม่น้ำโขงสายไยแห่งชีวิต รายการเด็กและเยาวชน ได้แก่ รายการเวทีละอ่อน ทั้งนี้ ข่าว “ร้องเพลงชาติตามโครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็ง” ของนางสาวธนวันต์ ชุมแสง จาก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ยังได้รับรางวัลชนะเลิศ ในประเภทข่าวประกอบเสียงของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 อีกด้วย นอกจากนี้รายการ “น่าน เมืองเก่าที่มีชีวิต” จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน ยังได้คว้ารางวัลชนะเลิศในประเภทรายการสารคดีจากกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท ขณะที่รายการ“วัยใส วัยซน” จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลชมเชยเป็นเงิน 5,000 บาท จากการประกวดในระดับประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ ส่วนรายการเวทีละอ่อน ของ สทท.เชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท จากกรมประชาสัมพันธ์ในประเภทรายการเด็กและเยาวชน
 
29 กันยายน 2553 , 16:23 น. , อ่าน 1226  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่