สัมมนาผู้ประกอบการ SMEs ภาคเหนือสามัคคีปรองดอง

  
     สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ สสว.สัมมนาผู้ประกอบการ SMEs ภาคเหนือสามัคคีปรองดอง พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เอส.เอ็ม.อี.สามัคคีปรองดอง พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ประกอบการ เอส.เอ็ม.อี.ในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงร่วมสัมมนาจำนวนมาก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ให้เป็นกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน พร้อมต่อการดำเนินธุรกิจ สร้างความปรองดองของคนในชาติภายใต้แนวการทำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ นายศุรพงษ์ พงษ์เดชขจร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่า จากเหตุการณ์วิกฤติทางการเมืองที่ผ่านมา ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ โครงการดังกล่าวเพื่อมุ่งสร้างความปรองดอง ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ฟื้นฟูศักยภาพผู้ประกอบการ ส่งเสริมด้านการตลาดและพัฒนาสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ
SMEsไทย มีมูลค่าถึงร้อยละ 38.7 ของ GDP โดยในปี พ.ศ.2552 SMEs สร้างรายได้กว่า 3,400 ล้านล้านบาท ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องกว่า 2.8 ล้านราย โดยคาดว่ามี SMEs ทั้งประเทศกว่า 8.4 ล้านรายทั้งที่ขึ้นทะเบียนและไม่ได้ขึ้นทะเบียน เกิดการจ้างงาน 9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 79 ของการจ้างงานทั้งประเทศ การสัมมนาดังกล่าวดำเนินการระหว่างเดือนกันยายน 2552 - ตุลาคม 2553 รวมทั้งหมด 49 ครั้งครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ เอส.เอ็ม.อี.อย่างยั่งยืน
 
1 ตุลาคม 2553 , 15:01 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่