ชมรมผู้เลี้ยงโคนมภาคเหนือและองค์กรพันธมิตรเตรียมจัดงานเทศกาลโคนมภาคเหนือ ครั้งที่ 1

  
     ชมรมผู้เลี้ยงโคนมภาคเหนือและองค์กรพันธมิตรเตรียมจัดงานเทศกาลโคนมภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2553 นี้ ณ สหกรณ์โคนมลำพูน อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
ชมรมผู้เลี้ยงโคนมภาคเหนือและชุมนุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 2010 แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลโคนมภาคเหนือ ครั้งที่ 1 Northern Dairy Festival โดยงานดังกล่าวจะจัดระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2553 นี้ ณ สหกรณ์โคนมลำพูน อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ในงานมีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโคนม การประกวดโคนม เวทีเสวนา จำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมผลิตภัณฑ์สินค้าโคนมจากผู้ประกอบการเอกชนอย่างหลากหลาย โดยนายประสิทธิ อินพุฒิ ประธานชมรมสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมภาคเหนือตอนบนกล่าวว่า งานดังกล่าวจัดปีนี้เป็นปีแรกจากความร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานอาชีพเลี้ยงโคนมให้เกษตรกรไทยมาตราบจนทุกวันนี้ อีกทั้งประชาสัมพันธ์อาชีพการเลี้ยงโคนม เผยแพร่ความรู้ เทคโนโลยีการเลี้ยงโคนม พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมและนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเลี้ยงโคนมเพื่อให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ปัจจุบันมีการเลี้ยงโคนมกว่า 20,000 ตัว ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูนและลำปาง โดยภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่มีการเลี้ยงโคนมสูงสุด ซึ่งภาคเหนือเลี้ยงโคนมเป็นอันดับสองรองจากภาคกลาง พันธุ์ที่นิยมเลี้ยงคือโฮม สไตล์ ฟิเชียล ตลาดหลักของน้ำนมคือโรงเรียน ถึงร้อยละ 90 ที่เหลือคือส่งเอกชน ขณะนี้ภาพรวมของการผลิตน้ำนมดิบ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และมีระบบการบริหารจัดการระบบถ่ายโอนน้ำนมดิบ จึงไม่มีปัญหาน้ำนมล้นตลาดอีกในปัจจุบัน
 
26 พฤศจิกายน 2553 , 15:22 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่