จังหวัดเชียงใหม่จัดสรรงบประมาณกว่า 12 ล้านบาทเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสำคัญในเมืองเชียงใหม่ ล่าสุดประชุมเจ้าอาวาสและไวยาวัจกรวัด 246 วัดในเมืองเชียงใหม่

  
     นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมและบูรณะวัดที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระราชเขมากร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ การประชุมดังกล่าวมีเจ้าอาวาสวัดในจังหวัดเชียงใหม่ 246 วัดและไวยาวัจกรวัดจำนวน กว่า 200 คน ร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อถวายความรู้แก่เจ้าอาวาสและไวยาวัจกรวัดในเชียงใหม่ให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ในการโน้มน้าวจิตใจพุทธศาสนิกชน มีส่วนช่วยเหลือบำรุงรักษาวัดในท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรือง พัฒนาวัดให้สะอาด สวยงาม ทำงานสอดประสานกับภาครัฐโดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการทำงาน ซึ่งปี 2549 นี้จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการส่งเสริมพัฒนาและบูรณะวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 12 ล้านบาท เพื่อสมทบการบูรณะพัฒนาปฏิสังขรณ์วัด 246 วัด ในการประชุมดังกล่าวนอกจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะบรรยายพิเศษเรื่องนโยบายเชียงใหม่เมืองงามกับการพัฒนาวัดแล้ว ยังมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดเชียงใหม่ 4 คน อภิปรายเรื่องบทบาทหน้าที่ของ ส.ส.ในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้อภิปรายแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา และเผยแพร่พระพุทธศาสนาต่อไป
 
, อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง