สวท.เชียงใหม่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ พร้อมเปิดตัวคู่มือการผลิตสื่อโสตทัศน์เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ในกลุ่มชาติพันธุ์

  
    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การ UNESCO จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ พร้อมเปิดตัวคู่มือการผลิตสื่อโสตทัศน์เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ในกลุ่มชาติพันธุ์
นายยรรยงค์ สมจิตต์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ในกลุ่มชาติพันธุ์ และการเปิดตัวคู่มือ เข้าถึงคนชายขอบ คู่มือปฏิบัติการผลิตสื่อโสตทัศน์เพื่อการป้องกันเชื้อเอชไอวีและเอดส์เป็นภาษากลุ่มชาติพันธุ์ ณ โรงแรมลานนาพาเลส จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) หรือยูเนสโก (UNESCO) จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกลุ่มสื่อมวลชนวิทยุกระจายเสียงและวิทยุชุมชน ให้สามารถปฏิบัติการสื่อสารเพื่อการป้องกันเอชไอวี และเอดส์ในกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนักจัดรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุชุมชนใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ทั้งภาษาไทย ภาษาท้องถิ่นและภาษาชนเผ่าเข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน
กิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วยการเปิดตัวคู่มือ เข้าถึงคนชายขอบ คู่มือปฏิบัติการผลิตสื่อโสตทัศน์เพื่อป้องกันเชื้อเอชไอวีและเอดส์เป็นภาษกลุ่มชาติพันธุ์ การนำเสนอวิธีของยูเนสโกในการทำสื่อภาษากลุ่มชาติพันธุ์ ความจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลเป็นภาษากลุ่มชาติพันธุ์ ความเสี่ยง และภาพรวมสถานการณ์เชื้อเอชไอวี เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มชาติพันธุ์ วิธีการเก็บข้อมูลสำหรับสร้างบทละครวิทยุภาษาชนเผ่า และการอภิปรายเรื่อง การใช้คู่มือป้องกันเชื้อเอชไอวีและเอดส์ เพื่อผลิตสื่อโสตทัศน์สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่นายก้องชาย เศวตภรณ์ ศิลปินชาวอาข่า นางชุติมา มอแลกู่ (หมี่จู) นายกสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย นายชูพินิจ เกษมณี นักวิชาการอิสระ และนางสาวโชติกา เครือมณี เจ้าหน้าที่โครงการป้องกันการค้ามนุษย์และเอชไอวีเอดส์ องค์การยูเนสโก
 
3 ธันวาคม 2553 , 22:32 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่