สปข.3 เร่ง รณรงค์บริโภคพืชผักปลอดภัย หลังพบประชาชนในภาคเหนือตอนบนมีความเสี่ยงสูงจากสารพิษตกค้างในพืชผักที่รับประทาน โดยเฉพาะส้มตำ และอาหารถุง

  
     ผลการตรวจหาสารพิษตกค้างของประชาชนในภาคเหนือตอนบนพบมีความเสี่ยงสูงจากสารพิษตกค้างในพืชผักที่รับประทาน โดยเฉพาะส้มตำ และอาหารถุง ล่าสุดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เร่งรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้รับมอบหมายจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ให้จัดโครงการรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจพืชเกษตรปลอดภัย โดยได้ดำเนินการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ให้หันมาตระหนักในการเลือกบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ โดยได้ออกประชาสัมพันธ์พร้อมมาสคอต 3 ตัว ประกอบด้วย ชาวนา คุณลำไย และ น้องแครอท นำองค์กรพันธมิตรออกให้บริการตรวจหาสารพิษตกค้างด้วยการตรวจโลหิต รณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการเลือกบริโภคอาหาร และจำหน่ายสินค้าพืชผักปลอดสารพิษและอาหารจากเครือข่ายผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
นางจิรพร ทองบ่อ ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่กล่าวว่า จากการสำรวจพบว่า ปัจจุบันประชาชนมีความเสี่ยงสูงจากการซื้ออาหารถุงบริโภค ด้วยชีวิตที่ดำเนินด้วยความรีบเร่งเพราะสภาพเศรษฐกิจในสังคมเมือง พบว่าพืชผักบางรายมีสารพิษตกค้าง ขณะเดียวกันพฤติกรรมการชอบรับประทานส้มตำของคนปัจจุบันโดยเฉพาะสุภาพสตรี กลายเป็นดาบสองคม ขณะที่หลายคนคิดว่าการรับประทานส้มตำเป็นเมนูสุขภาพ แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อพืชผักที่รับประทานเข้าไป ไม่ได้ปลอดสารพิษจริง จึงกลายเป็นผลเสียต่อสุขภาพในที่สุด โดยพบว่าร้อยละ 80 ของผู้รับการตรวจอยู่ในภาวะเสี่ยง
สำหรับการรณรงค์ดังกล่าวมีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก โดยมีการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่และนำไปออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ด้วย
 
10 ธันวาคม 2553 , 11:53 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่