จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสี่จังหวัดนำร่องเสนอ Chiang Mai Model :Zero Drop Out

  
     จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสี่จังหวัดนำร่องของประเทศนำร่องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง นำเสนอ Chiang Mai Model :Zero Drop Out หรือรูปแบบการลดอัตราเด็กออกกลางคันเป็นศูนย์
จังหวัดเชียงใหม่ถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสี่จังหวัดนำร่องของประเทศนอกเหนือจากจังหวัดนครสวรรค์ อุดรธานี นครศรีธรรมราช ในการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ ล่าสุดคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พร้อมด้วย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายธวัชชัย ไทยเขียว อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผศ.ดร.เรืองเดช วงหล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายโกศล ปราคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ร่วมลงนามในบันทึกความตกลงร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั่วถึงและต่อเนื่องตลอดชีวิต เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยได้นำเสนอ Chiang Mai Model :Zero Drop Out หรือรูปแบบการลดอัตราเด็กออกกลางคันเป็นศูนย์ ใช้การบริหารจัดการแบบโรงเรียน 4 ระดับ 3 หลักสูตรมาใช้คือ โรงเรียนปกติ โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนเขตพื้นที่ โรงเรียนระดับประเทศ ในการศึกษา 3 หลักสูตร คือ ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เปิดโอกาสให้เด็กไม่ว่าอยู่ในสถานะใดได้มีโอกาสศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแก้ปัญหาเด็กออกกลางคันอย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียม
ในการนี้คณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน อำเภอแม่ริม ศูนย์เรียนรู้ชุมชนโจ๊ะมาโลลือหล้า อำเภอสะเมิง โรงเรียนบ้านแม่โป่ง โรงเรียนบ้านป่าสักงาม อำเภอดอยสะเก็ด ศูนย์การเรียนวัดป่าเป้า และโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
 
13 ธันวาคม 2553 , 16:58 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่