สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดเสวนาวิชาการเรื่อง คอรัปชั่น ธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย

  
     องค์กรหลายภาคส่วน นำโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดเสวนาวิชาการเรื่อง คอรัปชั่น ธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชนว่า การคอรัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มประชาธิปไตยเพื่อรัฐสวัสดิการ และสำนักข่าวประชาธรรม จัดเวทีเสวนาทางวิชาการเรื่อง คอรัปชั่น ธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย ที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางสร้างพลังอำนาจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับขบวนการต่อต้านการทุจริต พร้อมขยายผลออกไปสู่สังคมในวงกว้าง เป็นพลังอำนาจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น รวมทั้งสร้างค่านิยมในสังคมให้มองการทุจริตคอรัปชั่นว่าเป็นสิ่งไม่ดี เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
สำหรับการจัดเวทีเสวนาครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนที่ไม่แสวงหากำไร ได้รวมตัวกันที่กรุงเทพมหานคร ในการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (IACC) เมื่อวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา ด้วยภารกิจการคืนความเชื่อมั่นเพื่อความโปร่งใสด้วยความร่วมมือในระดับโลก และจากการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประชุมแล้ว ต่างก็เล็งเห็นว่ากฎหมายที่มีอยู่รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายในการต่อต้านการทุจริตนั้นยังไม่เพียงพอ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากภาคประชาสังคม ในการช่วยตรวจสอบหน่วยงานองค์กรทั้งของรัฐและธุรกิจเอกชน
เวทีเสวนาครั้งนี้มีวิทยากรจากหลายภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนประกอบด้วย ดร.สุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.พรรณวดี ตันติศิรินทร์ ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายมูฮำหมัด อายุป ปาทาน จากศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ นายภาส ภาสสัทธา ผู้อำนวยการสำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคม สำนักงาน ปปช. นายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ จากศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล นายบัณรส บั่วคลี่ คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ อาจารย์ณัฐกร วิทิตานนท์ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ รศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง จากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาจำนวน 50 คน โดยมีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เอฟเอ็ม 93.25 เมกกะเฮิร์ซ ตลอดการเสวนา
 
13 ธันวาคม 2553 , 17:53 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่