ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยร้อยละ 41 ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินหรือให้เงินชดเชยเพื่อทำการเกษตร จากเหตุอุทกภัย

  
     แม่โจ้โพลล์สำรวจพบประชาชนผู้ประสบอุทกภัยร้อยละ 41 ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินหรือให้เงินชดเชยเพื่อทำการเกษตร
ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัด ส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมาก พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจำนวนมาก ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตรโดยแม่โจ้โพลล์ สำรวจความคิดเห็นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมทั่วประเทศจำนวน 674 ราย ได้ข้อสรุปคือ เกษตรกรเฉลี่ยร้อยละ 37 มีความพึงพอใจน้อยต่อการช่วยเหลือของภาครัฐทั้งด้านความทั่วถึง เพียงพอ เท่าเทียมยุติธรรมและรวดเร็ว โดยเกษตรกรต้องการให้รัฐช่วยเหลือด้านการเงินและให้เงินชดเชยหรือเงินทุนเพื่อทำการเกษตรในฤดูกาลถัดไปมากที่สุดร้อยละ 41 รองลงมาร้อยละ 17 ต้องการให้ผ่อนผันหรือพักชำระหนี้สินให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ และฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัย รองลงมาต้องการให้ช่วยเหลือและสนับสนุนเรื่องพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ สำรวจความเสียหาย มาตรการเตือนภัยล่วงหน้าและปรับปรุงระบบการจัดการน้ำตามลำดับ ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าการเกิดภัยน้ำท่วมในครั้งนี้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือประชาชนมากที่สุด รองลงมาคือประชาชนในชุมชนเอง สื่อมวลชน และบริษัท ห้างร้านเอกชน ตามลำดับ
 
16 ธันวาคม 2553 , 09:40 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่