สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่จัดเสวนา ทำอย่างไรให้เชียงใหม่ฟ้าใส ไร้มลพิษ ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด

  
     สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่จัดเสวนา ทำอย่างไรให้เชียงใหม่ฟ้าใส ไร้มลพิษ ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด โดยมีการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายจากวิทยากรและผู้เข้าร่วมเสวนา ที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในการลดภาวะหมอกควันและไฟป่า
จากสถานการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้นและปกคลุมในหลายพื้นที่ในภาคเหนือ ส่งผลให้เกิดผลกระทบตามมาอีกหลายประการทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม เป็นปัญหาต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก หลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้ผนึกกำลังร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างต่อ เนื่อง เพื่อร่วมกันฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับสู่สภาพเดิม อันจะนำไปสู่การลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ รับรู้ สร้างความเข้าใจและทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดัง กล่าว โดยทำการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อทุกรูปแบบ รวมทั้งจัดการเสวนาสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่โดยตรง โดยเชิญชวนผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้มีความรู้ความชำนาญหรือมีประสบการณ์ มาร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับประชาชนในพื้นที่ ในหัวข้อ ทำอย่างไรให้เชียงใหม่ ฟ้าใสไร้มลพิษ ณ บริเวณสันเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งจากเวทีเสวนาดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการ หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ตัวแทนจากระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ปรากฏว่าประชาชนต่างเห็นความสำคัญของปัญหาหมอกควันและไฟป่า จึงได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวาง ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้สามารถควบคุมและดูแลพื้นที่ในการลดการเผาในที่โล่งและการเผาเพื่อ การเกษตรกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การลดปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และมลพิษทางอากาศต่อไป
 
19 ธันวาคม 2553 , 23:55 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่