เปิดโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โครงการป้องภัยไฟป่าด้วยพระบารมี

  
     แม่ทัพน้อยที่ 3 เปิดโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โครงการป้องภัยไฟป่าด้วยพระบารมี ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงถึงความพร้อมทั้งกำลังและยุทโธปกรณ์ดับไฟป่าในพื้นที่
พลโทธงชัย เทพารักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โครงการป้องภัยไฟป่าด้วยพระบารมี กองทัพภาคที่ 3 ณ กองกำลัง ผาเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกำลังจากหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง พร้อมยุทโธปกรณ์ดับไฟป่าร่วมแสดงพลัง ความพร้อมต่อการเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่กำลังเริ่มต้น ทั้งนี้ตามที่กองทัพภาคที่ 3 มีนโยบายให้หน่วยขึ้นตรง ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่รับผิดชอบที่เกิดขึ้นประจำทุกปีในห้วงฤดูแล้ง จนเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และทำลายสุขภาพของประชาชนตามโครงการป้องภัยไฟป่าด้วยพระบารมี ดำเนินการในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น จึงได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียว
ในปีที่ผ่านมาเกิดไฟป่าในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 6,570 ครั้ง เนื้อที่ป่าถูกไฟไหม้ 72,911 ไร่ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตรและหาของป่า การทำงานร่วมกันในภาพรวมโดยเน้นการสร้างจิตสำนึกประชาชนจะแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี
 
20 ธันวาคม 2553 , 17:49 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่