52 อำเภอใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พร้อมขับเคลื่อนเป็นอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

  
     52 อำเภอใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พร้อมขับเคลื่อนเป็นอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ของกรมควบคุมโรค เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนได้รวดเร็ว ทันเวลา
นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมอำเภอเข้มแข็ง 8 จังหวัดภาคเหนือครั้งที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และทำความเข้าใจแนวนโยบายดังกล่าวแก่ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ซึ่งในอดีตระบบการทำงาน เมื่อเกิดโรคระบาด หน่วยงานพื้นที่ต้องรายงานจังหวัด ซึ่งการแก้ไขสถานการณ์เป็นไปด้วยความล่าช้า การดำเนินการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง เป็นระบบควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดโรคระบาดหรือภัยต่อสุขภาพก็จะสามารถควบคุมป้องกันได้ทันเวลา นำไปสู่อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยกรมควบคุมโรคได้จัดตั้งมาตรฐานและงบประมาณสำหรับอบรมชี้แจงแก่หน่วยงานในสังกัด
สำหรับพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้กำหนดเป้าหมายปี 2554 จำนวน 52 อำเภอ จากทั้งหมด 103 อำเภอ แบ่งเป็นอำเภอต้นแบบ อำเภอ ก 16 อำเภอ อำเภอ ข 36 อำเภอ โดยจัดทำเกณฑ์คัดเลือก ประเมินอำเภอต้นแบบ อำเภอ ก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หลังจากนั้นจะพัฒนาอำเภอทั้งต้นแบบและอำเภอ ข โดยมีทีมงานในระดับเขต จังหวัด และอำเภอ ซึ่งทีมแต่ละระดับได้กำหนดบทบาทหน้าที่และกระบวนการขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย
 
21 ธันวาคม 2553 , 16:49 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่