สรุปผลการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก สอวน.ครั้งที่ 5 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
    การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก สอวน.ครั้งที่ 5 ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพสิ้นสุดลงแล้ว โดยศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากวาดรางวัลไปมากที่สุดรวมทั้งรางวัลคะแนนรวมสูงสุด
ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ สอวน. ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2549 โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจาก 13 ศูนย์ทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเข้าร่วมแข่งขันศูนย์ละ 6 คน และศูนย์กรุงเทพมหานคร 18 คน รวม 96 คน ทำการสอบแข่งขันโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งออกโดยคณะกรรมการวิชาการกลาง มีเกณฑ์การให้คะแนน ประเมินผลและตัดสินผลการแข่งขันด้วยมาตรฐานเดียวกับการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกนานาชาติ หรือ International Physics Olympiad (IPho) พร้อมจัดรางวัลให้เป็นดีเยี่ยม ดีมาก ดีและชมเชย
การจัดแข่งขันครั้งนี้ นอกจากเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถสูงด้านทฤษฎีและปฏิบัติในสาขาฟิสิกส์ จำนวน 40 คน เข้าร่วมแข่งขันและคัดเลือกเข้ารับการอบรมสำหรับค่ายโอลิมปิกวิชาการในรอบต่อไปแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ พัฒนาศักยภาพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูผู้สอนได้พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์จากศูนย์ สอวน.ทั่วประเทศอีกด้วย
ผลการแข่งขันรางวัลคะแนนรวมสูงสุด นายธนัท ตรีรัตนกุลวงศ์ จากศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รางวัลคะแนนรวมภาคทฤษฎีสูงสุด นายกฤษณพงศ์ ลิ้มตระกูล จากศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลคะแนนรวมภาคปฏิบัติการสูงสุด นายธีรยุทธ ตั้งจิตรเวชกุล จากศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ส่วนรางวัลดีเยี่ยมมีผู้ได้รับ 10 คน รางวัลดีมาก 6 คน รางวัลดี 15 คน และรางวัลชมเชย 17 คน ซึ่งในจำนวนผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 48 คนนี้ เป็นนักเรียนจากศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเกือบครึ่ง ส่วนที่เหลือเป็นนักเรียนจาก 13 ศูนย์ลดหลั่นกันไปตามลำดับ
สำหรับการจัดแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก สอวน.ครั้งต่อไปจะเป็นครั้งที่ 6 ในปี 2550 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะเป็นเจ้าภาพ
 
, อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม