3 เทศบาลในเชียงใหม่ถูกเลือกให้เป็นพื้นที่นำร่องสู่การพัฒนามุ่งสู่เมือง ชุมชนนิเวศหรือ Eco-Town

  
     เทศบาลตำบลแม่โจ้ เทศบาลตำบลป่าไผ่และเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่นำร่องสู่การพัฒนามุ่งสู่เมือง ชุมชนนิเวศหรือ Eco-Town
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาทำความเข้าใจโครงการนำร่องการพัฒนาเมือง ชุมชน เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมือง ชุมชนเชิงนิเวศ หรือ Eco-Town ซึ่งเป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะการดำเนินงานด้านเมือง ชุมชนสีเขียว ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีตัวแทนจากเทศบาลนำร่อง คือเทศบาลตำบลแม่โจ้ เทศบาลตำบลป่าไผ่และเทศบาลตำบลหนองหาร และ ประชาชนที่สนใจร่วมประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจโครงการ จุดประกายความคิดสร้างความตื่นตัวต่อบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ให้ร่วมมือตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อตอบสนองคนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อจะนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ คือทำอย่างไรให้ชุมชนเมืองมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการจัดทำผังเมืองดี กำหนดพื้นที่สีเขียว โดยไม่ละเลยเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยสิ่งที่ต้องตระหนักมากที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนและกระทบกับคนในปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้จะถูกบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ที่กำลังยกร่างในขณะนี้
นอกจากนี้ยังมีพระนักพัฒนา ผู้บริหารเมือง นักวิชาการและปราชญ์ชาวบ้านร่วมนำเสนอมุมมองสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บรรยายพิเศษและเป็นประธานในกิจกรรมรวมพลังร่วมสร้างชุมชนเชิงนิเวศด้วยมือเรา ด้วยการสวมเสื้อโครงการ Eco-Town ร่วมกัน
 
21 ธันวาคม 2553 , 16:51 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่