รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายกรมการจัดหางานและประกันสังคมดูแลผู้รับการฟื้นฟูอย่างครบวงจร

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคเหนือ มอบหมายกรมการจัดหางานและประกันสังคมดูแลผู้รับการฟื้นฟูอย่างครบวงจร
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูที่สำเร็จหลักสูตรการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพระยะสั้น พร้อมตรวจเยี่ยมการฝึกอาชีพ โดยศูนย์ดังกล่าวเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2549 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 บนเนื้อที่ 27 ไร่ ตั้งอยู่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพครบทุกด้านแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือบาดเจ็บอันเนื่องจากการทำงานตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทนและผู้ประกันตนทุพพลภาพที่เจ็บป่วยอันไม่เนื่องจากการทำงานตามพระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคมพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือจำนวน 1,183 ราย เปิดให้บริการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นมา มีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฟื้นฟู 138 รายจากเป้าหมายที่กำหนด 200 รายต่อปี โดยได้รับการรักษาทางการแพทย์ ฝึกอาชีพ ฟื้นฟูด้านสังคมและจิตใจ มีผู้ผ่านการฟื้นฟูแล้ว 24 รายใน 5 หลักสูตรได้แก่ ช่างบุดุนโลหะเบื้องต้น ช่างกัดลายกระจกเบื้องต้น ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และหลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าจะมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมศึกษาระเบียบ ให้สามารถมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับผู้ที่เข้ารับการฟื้นฟูเพื่อให้สามารถมีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงชีพ หลังฟื้นฟูเสร็จ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังมอบหมายให้อธิบดีกรมการจัดหางานไปดูแลเรื่องการหางานรองรับให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟู ซึ่งบางส่วนต้องกลายเป็นผู้พิการ ทุพพลภาพ เมื่อกลับไปแล้วจะเป็นภาระแก่ทางบ้าน แต่หากหางานให้มีรายได้ตามศักยภาพในอาชีพที่ได้รับการฟื้นฟูแล้ว จะเป็นการช่วยเหลือผู้รับการฟื้นฟูอย่างครบวงจร สร้างความภาคภูมิใจในตัวของผู้ที่รับการฟื้นฟูที่จะออกไปสู่สังคมได้อีกด้วย
 
22 ธันวาคม 2553 , 12:40 น. , อ่าน 1166  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่