รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด 36 จังหวัด

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด 36 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นบูรณาการทำงาน
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานและหัวหน้าส่วนราชการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 36 จังหวัด ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานสู่ประชาชน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการทำงานเพื่อสัมฤทธิผลให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด โดยจะปูนบำเน็จสำหรับผู้มีผลงานดี ทั้งนี้ในปี 2554 หน่วยงานต่าง ๆ มีภารกิจสำคัญ เช่น สำนักงานประกันสังคมนอกจากเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนแล้ว ผู้ประกันตนทุกระบบ จะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ทำสัญญากับสำนักงานประกันสังคมได้ทุกโรค และต้องรักษาผลประโยชน์ให้ผู้ประกันตน ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการต้องมีใจบริการด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส กรมการจัดหางาน จะต้องจัดระบบแรงงานต่างด้าว โดยต้องไม่ปล่อยให้ปัญหาแรงงานพอกพูน
นอกจากนี้จะมีการจัดตั้งกองทุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ให้ความเป็นธรรมกับผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ ขณะที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะทำงานเน้นในด้านแรงงานสัมพันธ์ ทำงานเชิงรุก เน้นด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โดยก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์หัตถกรรมและภูมิปัญญาไทย อำเภอสันกำแพง เพื่อรับทราบปัญหาอันจะนำไปสู่การพัฒนางานอย่างยั่งยืน
 
23 ธันวาคม 2553 , 17:27 น. , อ่าน 1164  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่