สวท.จัดแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ระดับเยาวชน

  
    
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จัดแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ระดับเยาวชน ชิงโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 60,000 บาท
นางพิไลสิริ ทองพรม ผู้อำนวยการส่วนบริหารการดนตรี แจ้งว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดยส่วนบริหารการดนตรี กำหนัดจัดการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ระดับเยาวชน เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศได้มีโอกาสร่วมเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสามารถในการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ อายุ 7 – 12 ปี และอายุ 13 – 18 ปี โดยต้องขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์เป็นเพลงบังคับ 1 เพลง และเพลงเลือก 1 เพลง สำหรับระดับอายุ 7 – 12 ปี เพลงบังคับคือเพลง ชะตาชีวิต ส่วนระดับอายุ 13 – 18 ปี เพลงบังคับคือเพลง แผ่นดินของเรา
แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบแรก กรรมการฟังเสียงจากเทปหรือซีดีที่ผู้สมัครบันทึกเสียงขับร้องเพลงบังคับโดยไม่มีดนตรีแล้วคัดเลือกเข้ารอบระดับละ 9 คน ในระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2549 รอบตัดสิน ผู้เข้ารอบทั้ง 2 ระดับ ๆ ละ 9 คน เดินทางไปขับร้องกับวงดนตรีด้วยเพลงบังคับและเพลงเลือกอย่างละ 1 เพลง ที่ห้องแสดง อาคาร 2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในวันที่ 17 มิถุนายน 2549
รางวัลการแข่งขันมีระดับละ 2 รางวัลคือ รางวัลที่ 1 เงินสด 20,000 บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลที่ 2 เงินสด 10,000 บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งสิ้นเงินสด 60,000 บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 4 รางวัล
ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์พร้อมบันทึกเสียงขับร้องเพลงบังคับลงในเทปคาสเซทหรือซีดี รวมทั้งเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประชาชน และภาพถ่าย 2 นิ้วไปที่ ส่วนบริหารการดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เลขที่ 236 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 นี้
 
, อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม