เชียงใหม่ประชุมเตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554

  
    จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ตามแนวทางของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้น ทั้งนี้ ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ พร้อมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 แนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ซึ่งประกอบด้วย 5 มาตรการคือ มาตรการด้านการบริหารจัดการ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านวิศวกรรมจราจร ด้านประชาสัมพันธ์ และด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการกู้ชีพ รวมทั้งการจัดการงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการรายงานผลด้วย ระบบ E-report
นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ทั้ง 5 ด้าน รวมทั้งมาตรการเสริมคือการแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย และการห้ามรถโดยสารขนาดใหญ่ใช้เส้นทางลาดชัน เช่น เส้นทางขึ้นดอยสุเทพ ดอยอินทนนท์และดอยอ่างขาง การตั้งจุดตรวจบูรณาการร่วม จุดสกัด และจุดบริการ และมาตรการควบคุมการดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 
23 ธันวาคม 2553 , 22:17 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่