เชียงใหม่จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องในโอกาสวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2553

  
     จังหวัดเชียงใหม่จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เนื่องในโอกาสวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2553 มีเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมสัมมนา 250 คน
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2553 และการสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ที่กำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย ทั้งก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัยและภายหลังการเกิดภัย ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงและเพิ่มความถี่มากยิ่งขึ้น ในขณะที่ปัจจุบันได้มีการกระจายอำนาจการปกครองและการบริหารไปสู่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ ทำให้สามารถช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนและประสบสาธารณภัยได้รวดเร็วทัน สถานการณ์มากขึ้น
สำหรับกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ได้ร่วมกันไว้อาลัยแก่ผู้ที่เสียชีวิตจากภัยพิบัติทั้งปวง และการอ่านสารนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี ส่วนการสัมมนาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่และการมีส่วนร่วมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วม สัมมนา 250 คน นอกจากนั้น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทั้งภาค รัฐและเอกชน ตลอดจนการสาธิตการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการดับเพลิงจากภาคเอกชนด้วย
 
25 ธันวาคม 2553 , 00:48 น. , อ่าน 1171  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่