รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษามัธยมทั่วประเทศ

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษามัธยมทั่วประเทศที่เชียงใหม่ นโยบายหลัก 4 ข้อ ตั้งเป้าปี 2554 เป็นปีแห่งคุณภาพการศึกษาของไทย
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศกว่า 2,400 คน ในการประชุมสัมมนาการบริหารจัดการศึกษามัธยมศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า ปี 2554 เป็นปีแห่งคุณภาพการศึกษาของไทย โดยได้กล่าวเชิญชวนครูทั้งประเทศกว่า 7 แสนคนร่วมขับเคลื่อนให้การปฏิรูปการศึกษาระยะที่ 2 ปี 2552-2561 เป็นไปตามเป้า โดยจะเน้นดวงใจ 4 ดวงคือ พลเมืองยุคใหม่ เก่ง ดี มีคุณภาพ ครู ต้องร่วมใจกันพัฒนาการศึกษา โดยได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาระบบค่าตอบแทนครูทั้งระบบเพื่อให้ครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง สถานศึกษายุคใหม่ต้องมีคุณภาพทั้งโรงเรียนคุณภาพขนาดเล็ก โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนดีประจำอำเภอและโรงเรียนดีประจำจังหวัด โดยประกาศให้ 500 โรงเรียนเป็นระดับเวิร์ลด์คลาส และการบริหารจัดการยุคใหม่เน้นการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา ขณะเดียวกันการจัดการศึกษาระดับมัธยมต้องเน้น 4 ข้อหลักคือ การกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา โดยใช้หลักธรรมาภิบาล พัฒนาคุณภาพครู เชื่อมโยงด้วยระบบ ไอซีที. โดยปีหน้าจะตั้งจุด ICT 120,000 จุดทั่วประเทศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวถึงกรณีที่เด็กนักเรียนปัจจุบันนิยมเข้าเรียนในสถาบันกวดวิชาว่า ต้องแก้การจัดคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ ซึ่งพบว่าเด็กที่เข้าสถาบันกวดวิชานั้นคุณภาพการเรียนรู้ต่ำ เนื่องจากรู้ข้อสอบแต่ไม่เรียนรู้ การแก้ปัญหาคือต้องเน้นพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนและลดการแข่งขัน เพื่อลดความเครียดให้เด็กซึ่งจะต้องแก้ปัญหาในระยะยาว
 
27 ธันวาคม 2553 , 17:44 น. , อ่าน 1163  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่