พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ ผลิตบุคคลากรและพัฒนาต่อยอดด้านวิชาการและวิจัยด้านสมุนไพร

  
     กรมการแพทย์แผนไทยฯ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ผลิตบุคคลากรและพัฒนาต่อยอดด้านวิชาการและวิจัยด้านสมุนไพร
แพทย์หญิงวิลาวัณย์ จึงประเสริฐ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และกำหนดแผนยุทธศาสตร์ 4 ปีด้านสมุนไพรระหว่างกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจะร่วมกันจัดตั้งหน่วยวิจัยสมุนไพร ดำเนินงานภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตร มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นหน่วยวิจัยสมุนไพรชั้นนำในระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านงานวิจัยสมุนไพรในประเทศไทย โดยเฉพาะการรวบรวมและพัฒนาสมุนไพรหายากและสมุนไพรทดแทนในตำรับยาไทยและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป็นแหล่งข้อมูลด้านสมุนไพรในประเทศไทย พัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปสู่มาตรฐาน และเตรียมพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับวิชาชีพเพื่อสนองความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ วิจัยพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก พัฒนามาตรฐานการผลิตยาแผนไทย สมุนไพรและการตรวจสอบประสิทธิภาพ
ขณะที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีศักยภาพ และมีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านเกษตรนานาชาติ พร้อมดูแลชุมชน อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็น Eco University ดูแลสิ่งแวดล้อมซึ่งจะโยงใยด้านสมุนไพร และในปี 2554 มีโครงการพัฒนาสมุนไพรโดยตั้งเป็นศูนย์วัตถุดิบสมุนไพรภาคเหนือและจะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพื่อแปรรูปในปีต่อไป
 
28 ธันวาคม 2553 , 17:23 น. , อ่าน 1161  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่