สัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่

  
    สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม หรือ สนข.กำหนดจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการศึกษาการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 นี้
สถานบริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ เพื่อศึกษาความเหมาะด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน ออกแบบเบื้องต้น (Preliminary engineering design) และจัดทำข้อกำหนดรูปแบบการดำเนินการและเอกสารจัดจ้าง (Bidding documents) ให้สามารถนำไปสู่การก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน โดยมีกำหนดปฏิบัติงานในเดือนมกราคม – ตุลาคม 2549
เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการสาธารณะ ควรที่ประชาชนและหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องควรได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วน ที่จะสามารถตัดสินใจร่วมกันอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งปัจจุบันและอนาคต สถานบริการวิศวกรรม หมาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารดังกล่าวผ่านสื่ออย่างต่อเนื่อง และกำหนดจัดประชุมสัมมนาเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้คณะทำงานได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคประชาชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับทางเลือกหรือการตัดสินใจในการจัดระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ ที่เหมาะสมกับเมืองเชียงใหม่ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ของโครงการศึกษาการจัดทำแผนแม่บทและออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ กำหนดจัดในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
 
, อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม