ก.พ.ร.นำแนวทางการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่ไปปรับใช้กับทุกจังหวัด

  
    สำนักงานพัฒนาระบบราชการจะนำแนวทางที่ได้ศึกษาในการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่ไปเป็นแบบอย่างเพื่อปรับใช้กับทุกจังหวัด
นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์ รองเลขาธิการสำนักงานพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. กล่าวภายหลังร่วมลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมรูปแบบเคาน์เตอร์บริการประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า หลังจากเปิดดำเนินการเป็นแห่งแรกในภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว สำนักงานพัฒนาระบบราชการได้มีการติดตาม ประเมินผลและจัดทำเอกสารคู่มือการดำเนินการลักษณะเคาน์เตอร์บริการประชาชนขึ้น เพื่อนำเอากรณีศึกษาจากจังหวัดเชียงใหม่ไปปรับใช้กับจังหวัดอื่นทั่วประเทศ ภายใต้ความร่วมมือของภาคเอกชนคือห้างเซ็นทรัลตามจังหวัดต่าง ๆ
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.กล่าวอีกว่า สำหรับการบริการประชาชนในต่างอำเภอที่อยู่นอกเมืองนั้น เป็นหน้าที่ตามกฎหมายของนายอำเภอแต่ละท้องที่จะพิจารณาว่าจะทำในรูปแบบใดจึงจะเหมาะสม และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มากที่สุด ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนและความพึงพอใจของประชาชนในศูนย์บริการนั้น จะเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จ ในการปฏิบัติงานของทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอด้วย
 
, อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม