กองกำลังผาเมืองเปิดอบรมตามโครงการประชาชนมีส่วนร่วมที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    แม่ทัพภาคที่ 3 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการประชาชนมีส่วนร่วมที่จังหวัดเชียงใหม่
กองกำลังผาเมือง และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 เปิดการอบรมตามโครงการอบรมประชาชนมีส่วนร่วม ที่โรงแรมเชียงใหม่การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลโท สพรั่ง กัลยาณมิตร แม่ทัพภาคที่ 3 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
พันเอกดุษิต ปุระเสาร์ รองเสนาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน มีภารกิจหนึ่งที่สำคัญคือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหา ร่วมรับผิดชอบและร่วมตรวจสอบ
การอบรมครั้งนี้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติในรูปแบบใหม่ พร้อมระดมความคิดเห็นและวิเคราะห์ปัญหาที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของตนเอง และผลประโยชน์ของชุมชน ได้แก่ปัญหายาเสพติด ความยากจน ผู้มีอิทธิพล รวมทั้งการทัศนศึกษาที่ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ ผู้นำชุมชน ผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน กลุ่มอาสาสมัคร ผู้สอนศาสนาอิสลามและคณะกรรมการประจำมัสยิด ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน ทำการอบรมระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2549 นี้รวม 3 วัน
 
, อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม