สัมมนาวิชาการเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือ กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

  
    ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่า หน่วยงานในพื้นที่มีความสำคัญในการร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจการคลังจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือ กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.นริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นประธานเปิดการสัมมนา มีนักวิชาการด้านการเงินการคลัง และตัวแทนหน่วยงานด้านเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมอภิปราย รวมทั้งมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่ายด้านเครือข่ายนักวิชาการเศรษฐกิจการคลังในภูมิภาค ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่า แม้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารของประเทศ แต่หน่วยงานในพื้นที่ก็มีความสำคัญเพราะนอกจากจะมีความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว ยังมีข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของพื้นที่อีกด้วย
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวด้วยว่า ผลที่ได้จากการสัมมนาครั้งนี้รวมทั้งจากการสัมมนาครั้งต่อไปในภูมิภาคอื่น จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจต่อไป
 
, อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม