จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นความเหมาะสมและผลกระทบจากการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟเชียงใหม่ – ลำพูน

  
    กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น งานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดจากผลกระทบและการดำเนินการพัฒนาระบบโครงการการพื้นฐานถนนเลียบทางรถไฟเชียงใหม่ – ลำพูน
ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาตามมาตรการผังเมืองในพื้นที่เฉพาะ ถนนเลียบทางรถไฟเชียงใหม่ – ลำพูน ระยะแยก โดยก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออกจากสถานีรถไฟเชียงใหม่ ถึงแยกดอยติ จ.ลำพูน และถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันตกจากแยกมหิดล ถึงแยกสารภี และมีแผนจะก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟส่วนที่เหลือทั้งหมด คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2551 นั้น
นางพจนีย์ ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า เนื่องจากการก่อสร้างดังกล่าว จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นหลายประการ จึงได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความพึงพอใจมากที่สุด
สำหรับการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ เป็นการพิจารณาในเรื่องที่ได้ทำการศึกษาความเหมาะสมจากโครงการดังกล่าวใน 4 เรื่องคือ ด้านการจราจร ด้านระบบระบายน้ำ ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม และด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและผังเมือง โดยมีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจากจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนร่วมแสดงความิดเห็นกว่า 100 คน
 
, อ่าน 1238  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม