ปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรมพื้นที่ภาคเหนือที่เชียงใหม่

  
    เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเชื่อว่า ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรม จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนเพิ่มเติมและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและหน่วยงานได้มากที่สุด
ตามที่สำนักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม จัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แก่บุคลากรของศาลยุติธรรมที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำศาล ทั้งนิติกรหรือเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งยังขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะ เพื่อบุคลากรเหล่านั้นจะได้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน เป็นการอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
นายชัช ชลวร เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมกล่าวว่า ขอให้ผู้ผ่านการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนพัฒนาให้เกิดความชำนาญ เพื่อการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและหน่วยงานให้มากที่สุด
การอบรมหลักสูตรประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรม กำหนดจัดขึ้นจำนวน 5 รุ่น สำหรับข้าราชการในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมภาค 5 และภาค 6 พื้นที่ภาคเหนือครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 3 จัดอบรมระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2549 ที่โรงแรมโนโวเทล จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 46 คน
 
, อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม