ลำไยประมาณ 15,000 ไร่แรก พร้อมที่จะผลิตลำไยนอกฤดูกาลเพื่อการส่งออก แก้ปัญหาด้านการผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ ล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดพิธีลงนามในสัญญาซื้อขายลำไยล่วงหน้าแล้ว

  
     นายเรวัตย์ ฤทธาภรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ รักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ผู้แทนบริษัทส่งออกลำไย และเกษตรกรผู้ผลิตลำไยจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลำพูน เข้าร่วมในพิธีลงนามในสัญญาซื้อขายลำไยนอกฤดูกาลล่วงหน้าครั้งแรก ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาผลผลิตลำไยล้นตลาด ประกันราคาขายลำไยที่แน่นอน และลดปริมาณลำไยในฤดูกาล โดยเริ่มต้น 3 จังหวัดนำร่องคือเชียงใหม่ เชียงราย และลำพูน ตั้งเป้าปีแรกจะผลิตลำไยนอกฤดูกาลปี 2549 มีเกษตรกรที่มีความพร้อมจำนวน 4,549 ราย พื้นที่กว่า 30,000 ไร่ โดยมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับหน้าที่ตรวจมาตรฐานการผลิตเพื่อสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน GAP ให้แก่สวนที่เข้าร่วมโครงการ และมีสวนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตรแล้วประมาณ 15,000 ไร่ ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นเกษตรกรไม่ต้องเสี่ยงจากการผลิตลำไยแล้วประสบปัญหาด้านตลาด เพิ่มประสิทธิภาพการส่งออกลำไยนอกฤดูกาล และกรมวิชาการเกษตรทำหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต โดยตั้งเป้าปีแรกสามารถผลิตลำไยนอกฤดูได้ 50,000 ไร่ และในปี 2551 จะสามารถผลิตลำไยนอกฤดูได้ 350,000 ไร่ สถิติการส่งออกลำไยนอกฤดูที่ผ่านมาปีละประมาณ 118,441 ตัน สัญญาซื้อขายลำไยล่วงหน้าจะไม่ทำให้การส่งออกกระจุกตัวในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม ทำให้ราคาตกต่ำ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพร้อมที่จะอนุมัติเงินกู้ให้แก่เกษตรกรที่ตัดแต่งกิ่งลำไยไร่ละ 1,500 บาทด้วย
 
, อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ – นงนภา สวท.เชียงใหม่