อบจ.เชียงใหม่ร่วมกับภาคเอกชนจัดสัมมนาจัดการกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วครบวงจร

  
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคเอกชน จัดสัมมนาการจัดการกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วอย่างครบวงจร ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์รวบรวมกล่องเครื่องดื่มประจำจังหวัดนำร่อง
นายพิเชษฐ์ พิศุทธกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา การจัดการกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วอย่างครบวงจร ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ไทย) จำกัด และบริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำจัด จัดขึ้นตามโครงการ ศูนย์รวบรวมกล่องเครื่องดื่มประจำจังหวัด 5 จังหวัดนำร่อง ได้แก่เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช นครราชสีมา อุบลราชธานี และชลบุรี เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการรีไซเคิลกล่องเครื่อง ดื่มอย่างครบวงจร ตลอดจนขั้นตอนการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มหลังใช้อย่างถูกวิธี นำมาซึ่งโอกาสในการลดปริมาณขยะและลดภาวะโลกร้อนอย่างสะดวก ง่าย และเป็นระบบ
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง การจัดการกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วอย่างครบวงจร การบรรยายเรื่อง การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม การแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม และการจัดแสดงนิทรรศการ โดยคาดหวังว่าจะส่งผลดีหลายประการกับพื้นที่ ทั้งการสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน การสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในแต่ละพื้นที่ สำหรับดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนของตนเอง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนที่สนใจจากชุมชนต่างๆ จำนวน 200 คน
 
26 กุมภาพันธ์ 2554 , 15:45 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่