เชียงใหม่ประชุมเตรียมรับสถานการณ์ผลกระทบสุขภาพจากภาวะหมอกควันและไฟป่า

  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ผลกระทบสุขภาพจากภาวะหมอกควันและไฟป่า ปี 2554
เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากภาวะหมอกควันและไฟป่า ในห้วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน เป็นประจำทุกปี ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเผาในที่โล่ง การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร การเผาขยะและการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ ในขณะที่ลักษณะภูมิอากาศของเชียงใหม่เกิดร่องความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมในระยะเดียวกัน ทำให้อากาศไม่สามารถยกตัวสูงขึ้นในทางดิ่งได้ จึงเกิดการกระจายตัวเป็นวงกว้าง หมอกควันฟุ้งกระจายทั่วทั้งจังหวัด ประกอบกับวิถีชีวิตของประชาชนยังคงมีการเผา ปิ้ง ย่าง และใช้ยานพาหนะจำนวนมาก ทำให้เกิดคาร์บอนมอนอกไซด์ สารอินทรีย์ที่เกิดจากการเผาไหม้ และสาร พีเอเอช ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM 10) เกินมาตรฐาน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตรเป็นเวลาหลายวัน มลพิษทางอากาศเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชน ทำให้เกิดปัญหาระบบทางเดินหายใจ และระคายเคือง นำไปสู่การเจ็บป่วยและสร้างปัญหาต่อการดำรงชีวิตประจำวัน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากสภาวะหมอกควันและไฟป่า โดยจัดการสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อประชาชน ในการปฏิบัติทั้งการป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษหมอกควันโดยการเผา และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ จึงได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าวขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกอำเภอ ทุกตำบล เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ นักจัดรายการวิทยุชุมชนและวิทยุหลัก รวม 300 คน ร่วมกันเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและรอบด้าน โดยเฉพาะการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชน และการนำความรู้ไปขยายผลสู่การปฏิบัติในพื้นที่จนถึงระดับครอบครัวต่อไป
 
26 กุมภาพันธ์ 2554 , 15:50 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่